การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง” โดย พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมเสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดปากนำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง”

About The Author
-