บรรยายพิเศษ เรื่อง “เตรียมตัวอย่างไร ให้ตายแบบเป็นสุข (จิตวิทยาชีวิตและความตาย)” โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม จัดโดย สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

บรรยายพิเศษ เรื่อง “เตรียมตัวอย่างไร ให้ตายแบบเป็นสุข (จิตวิทยาชีวิตและความตาย)”

About The Author
-