การบรรยายพิเศษ เรื่อง ชีวิตและความตายในพระพุทธศาสนา Life and Death in Buddhism” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโดย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตาย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถ่ายทอดสด UlUlYouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv live, mcu tv news
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตและความตายในพระพุทธศาสนา ,Life and Death in Buddhism”

About The Author
-