การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พุทธจิตวิทยาเป็นยิ่งกว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

บรรยายพิเศษ เรื่อง “พุทธจิตวิทยาเป็นยิ่งกว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI)

About The Author
-