การสัมมนา “พระวิปัสสนาจารย์เชิงปฏิบัติการและมอบวุฒิบัตรแก่พระวิปัสสนาจารย์” บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการส่งอารมณ์การสอบอารมณ์กรรมฐาน” โดย พรมหาไสว ญาณวีโร, ดร. ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น 4 ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการส่งอารมณ์การสอบอารมณ์กรรมฐาน”

About The Author
-