การสัมมนา “พระวิปัสสนาจารย์เชิงปฏิบัติการและมอบวุฒิบัตรแก่พระวิปัสสนาจารย์” บรรยายพิเศษ เรื่อง “การสอนกรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐาน 4″ โดย พระปลัดสมภาร สมภาโร, ผศ.ดร. ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (หอฉันชั้น 4 ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสอนกรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐาน 4″

About The Author
-