โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม และการบรรยาย เรื่อง “การสร้างนวัตกรรมสำหรับสังคม”
โดย พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม การบรรยาย เรื่อง “การสร้างนวัตกรรมสำหรับสังคม”

About The Author
-