เรียนรู้ภาษา เรียนรู้วัฒนธรรม สร้างบทสนทนาที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน เน้นฝึกพูดและการออกเสียง พูดสนทนาเกี่ยวกับอาหาร วัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนา (Talking about Thai food, Buddhist traditions and Buddhist culture) “และฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา” “Learn and Practice with English Native Speakers”

เรียนรู้ภาษา เรียนรู้วัฒนธรรม สร้างบทสนทนาที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน เน้นฝึกพูดและการออกเสียง

About The Author
-