การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในยุคเทคโนโลยี” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และการเสวนา เรื่อง กระบวนการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมนำไทยใสสะอาด
วันที่ ๑๖ สิงหาาคม ๒๕๖๕

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในยุคเทคโนโลยี”

About The Author
-