การบรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกต์หลักธรรมทางศาสนาเพื่อต้านทุจริต ครั้งที่ ๔
โดย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การประยุกต์หลักธรรมทางศาสนาเพื่อต้านทุจริต” ครั้งที่ ๔

About The Author
-