การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “การส่งเสริม คุ้มครองและการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน
“The 1national and the 12 internationl conference year 2022 promption, protection and presesrvation of buddhist culture in Global perspective”
จัดโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์,วิทยาลัยเชียงราย,วิทยาเขตพะเยา,และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรนราชวิทยาลัย ร่วมกับ พุทธสมาคมจีน นครฉงซิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 27 สิงหาคม 2565

Part.2 การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒

| ความรู้ทั่วไป | 0 Comments
About The Author
-