การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “การส่งเสริม คุ้มครองและการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน”
The 1national and the 12 internationl conference year 2022 promption, protection and presesrvation of buddhist culture in Global perspective
จัดโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์,วิทยาลัยเชียงราย,วิทยาเขตพะเยา,และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรนราชวิทยาลัย ร่วมกับ พุทธสมาคมจีน นครฉงซิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 27 สิงหาคม 2565

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒

About The Author
-