พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในโอกาสครบรอบ ๑๓๕ ปี สถาปนา มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จัดโดย สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

พิธีเปิดการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ในโอกาสครบรอบ ๑๓๕ ปี สถาปนา ม. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

About The Author
-