การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก” งานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๕ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก”

About The Author
-