งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

ครบรอบวันสถาปนา “๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯพัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก”

About The Author
-