เสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”
๑. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม
๒. พระธรรมวิสุทธาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม
๓. พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัย มจร.
๔. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๕. ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองประธานกรรมการจัดทำแผนแม่บทฯ
การประชุมสัมมนาบุคคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

การเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”

About The Author
-