พิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

พิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป

About The Author
-