ทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

About The Author
-