นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พลิกโฉมมหาจุฬาฯ มหาวิทยาลัย “ดิจิทัล” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พลิกโฉมมหาจุฬาฯ มหาวิทยาลัย “ดิจิทัล”

About The Author
-