พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระราชวัชรสารบัณฑิต (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาะาตุยุวราชรังสฤษดิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระราชวัชรสารบัณฑิต (ประสาร จนฺทสาโร)

About The Author
-