การสัมมนาเชิงวิชาการการพัฒนาตัวชีวัดด้านปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักพระพุทธศาสนา ณ ห้องสัมมาปัญญา อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา
วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การสัมมนาเชิงวิชาการการพัฒนาตัวชีวัดด้านปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักพระพุทธศาสนา

About The Author
-