การสัมมนาวิชาการ พระไตรปิฏกศึกษา เรื่อง “การวิจัยเชิงบูรณาการ” และ “การวิจัยเชิงคัมภีร์” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง อาจารย์ประจำ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

EP.1 การสัมมนาวิชาการ พระไตรปิฏกศึกษา “การวิจัยเชิงบูรณาการ” และ “การวิจัยเชิงคัมภีร์”

About The Author
-