การสัมมนาวิชาการ พระไตรปิฏกศึกษา เรื่อง “การวิจัยเชิงคัมภีร์” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง อาจารย์ประจำ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การสัมมนาวิชาการ พระไตรปิฏกศึกษา “การวิจัยเชิงคัมภีร์”

About The Author
-