การบรรยายพิเศษ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ เรื่อง “พุทธปรัชญาเถรวาท” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

การบรรยายพิเศษ พุทธปรัชญาแห่งศาสตร์ เรื่อง “พุทธปรัชญาเถรวาท”

About The Author
-