การบรรยายถวายความรู้แด่ ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 29 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ศาสนกิจ ณ แดนพุทธภูมิ โดย พระวิเทศวชิรญาณ พระธรรมทุตสายอินเดีย เนปาล
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

การบรรยายผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 29 เรื่อง ศาสนกิจ ณ แดนพุทธภูมิ

About The Author
-