พระธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

พระธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

About The Author
-