พระธรรมเทศนาเนื่องในวันธัมมัสสวนะ โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

พระธรรมเทศนาเนื่องในวันธัมมัสสวนะ โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม

About The Author
-