งานครบรอบ ๔๐ ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และการประชุมวิชาการระดับชาติ “MCU Congress” พุทธนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ณ ห้องเธียร์เตอร์โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

งานครบรอบ ๔๐ ปี คณะสังคมศาสตร์และการประชุมวิชาการระดับชาติ “MCU Congress”

About The Author
-