โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตใหม่และนิสิตเทียบโอน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖
โดย พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๖
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์นิสิตใหม่และนิสิตเทียบโอน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖

About The Author
-