พระธรรมเทศนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม อุปนายก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

พระธรรมเทศนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

About The Author
-