บรรยายพิเศษ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพระพุทธศาสนา” โดย สมหมาย สุภาษิต รองผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

บรรยายพิเศษ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพระพุทธศาสนา”

About The Author
-