สารัตถะจากพระไตรปิฎก สู่ชีวิตวิถีใหม่ในสังคมดิจิตัล โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร.
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
ถ่ายทอดสด YouTube: mcu tv , Facebook: mcu tv news, mcu tv live, mcu tv-channel, www.tv.mcu.ac.th

บรรยาย เรื่อง สารัตถะจากพระไตรปิฎก สู่ชีวิตวิถีใหม่ในสังคมดิจิตัล

About The Author
-