กิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ ๑๗ เรื่อง “กรุณาธรรมในยามวิกฤต: หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยี่ยวยาสังคมโลก” เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
The 17th United Nations Day of Vesak Celebration 2022 Theme: “Compassion in Times of Crises: Buddhist Practices in Healing Global Community” Venue: United Nations Conference Centre Bangkok, Thailand Zoom Application (online), Facebook, YouTube Date: Friday, 13th May 2022

The 17th United Nations Day of Vesak Celebration 2022

About The Author
-