กิจกรรมทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กิจกรรมทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

About The Author
-