การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบีดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองแม่กองบาลีสนามหลวง ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดปากนำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง”

About The Author
-