การบรรยายหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต ภาค เสาร์-อาทิตย์ วิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์
โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การบรรยายหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต ภาค เสาร์-อาทิตย์ วิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์

About The Author
-