ทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตา ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ แผ่เมตตา ก่อนการปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

About The Author
-