การเสวนา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เรื่อง “พลังสตรี กับความมั่นคงของพระพุทธศาสนา”
โดย ผศ.ดร.ตวงเพ็ชร สมศรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทองทประธานสมาพันธ์สตรีผู้ทำความดีแห่งประเทศไทย, ดร.ปัญนิษา จำรัสธนเดช ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส.ดร.นิยม เวชกามา ดำเนินรายการโดย ทนายราเชนทร์ ศิวะเสาร์แก้ว กรรมการและที่ปรึกษาฝ่ายกฏหมาย องค์การศาสนาพุทธโลก (ประเทศไทย)
จัดโดย องค์การศาสนาพุทธโลก (ประเทศไทย) วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

การเสวนาเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “พลังสตรีกับความมั่นคงของพระพุทธศาสนา”

About The Author
-