การบรรยายรายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนา หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษดีบัณฑิต เรื่อง “พระพุทธศาสนากับศิลปินนักแสดง”
โดย ดร.สิเรียม ภักดีดำรงค์ฤทธิ์ จัดโดย หลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาค เสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาาคม ๒๕๖๕

การบรรยายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนา เรื่อง “พระพุทธศาสนากับศิลปินนักแสดง”

About The Author
-