การบรรยายหลักสูตร พุทธศาสาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์-อาทิตย์ รายวิชา “อรรถกถาวิเคราะห์”
โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

การบรรยายรายวิชา “อรรถกถาวิเคราะห์”

About The Author
-