การประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเผยแผ่กับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดย ศ.เกียรติคุณ น.พ.เกษม วัฒนชัย
จัดโดย ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

การประชุมสัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ โดย ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

About The Author
-