โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รายวิชาสัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม “CSR พระพุทธศาสนาเพื่อชุมชนและสังคม” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม นครราชสีมา
จัดโดย หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคเสาร์ – อาทิตย์ รุ่นที่ ๙ และภาคปกติรุ่นที่ ๒๐ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

สัมมนาพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม “CSR พระพุทธศาสนาเพื่อชุมชนและสังคม”

About The Author
-