โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ ศาลาการเปรียญอุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

About The Author
-