โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ อาคารหอสมุดนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

About The Author
-