การสัมมนาวิชาการ “รูปแบบการตีความทางปรัชญาและศาสนา” หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หัวข้อ “พหุวัฒนธรรมในมิติทางศาสนา” โดย Hon. Dr. Sathit Kumar : President: Ramakrishana Vedanta Society of Thailand
ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การสัมมนารูปแบบการตีความทางปรัชญาและศาสนา เรื่อง ” พหุวัฒนธรรมในมิติทางศาสนา”

About The Author
-