การสัมมนาวิชาการ “รูปแบบการตีความทางปรัชญาและศาสนา” หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หัวข้อ ” การศึกษาวิจัยคัมภีร์มหายานในเอกสารจีน” โดย พระมหาอานนท์ อานนฺโท ผศ.ดร. อาจารย์วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มจร
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การสัมมนารูปแบบการตีความทางปรัชญาและศาสนา เรื่อง ” การศึกษาวิจัยคัมภีร์มหายานในเอกสารจีน”

About The Author
-