โครงการ Upskill การสอนรายวิชาพระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ วิชาพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ตอน พระพุทธศาสนากับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ครั้งที่ ๑
โดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

Upskill การสอนรายวิชาพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ พระพุทธศาสนากับปัญญาประดิษฐ์ (AI)

About The Author
-