ถ่ายทอดสด ทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน ประเจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
โดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิต มหาวิทืย่ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
๔ กันยายน ๒๕๖๖

พิธีทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนปฏิบัติงาน ประเจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

About The Author
-