พระธรรมวัชรบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบปะพระบัณฑิตอาสาพัฒนาราษฎบนพื้นที่สูง ณ วัดห้วยบง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

อธิการบดี มจร พบปะพระบัณฑิตอาสาพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

About The Author
-